mnisi Gauzon i Hezelon

Kościół benedyktynów w Cluny

            W 910 roku książę Akwitanii Wilhelm I Pobożny ufundował klasztor w Cluny, który stał się miejscem odnowy zachodniego monastycyzmu. Dla kościoła na Zachodzie Europy X wiek był czasem trudnym. Rozpowszechnionym zjawiskiem była symonia, czyli handel godnościami, urzędami oraz majątkami kościelnymi. Kupczono także sakramentami. Władza kościelna była silnie zależna od władzy świeckiej, nierzadko mającej zwierzchność nad majątkiem kościoła. Wśród kleru panowało spore rozprzężenie moralne, przejawiające się w przedkładaniu spraw doczesnych nad sprawy duchowe.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego