Neues Muzeum, Berlin, Niemcy

Fragment reliefu (kanon postaci)

            Rozwój sztuki w dużej mierze wynika z sytuacji politycznej. Przez tysiąclecia elementem niezbędnym, obowiązującym artystów wszystkich obszarów był kanon, który należy rozumieć jako zespół wzorów, metod i reguł obowiązujących w określonym czasie odnośnie do przedstawiania postaci, form architektonicznych oraz wszelkich form artystycznych stosowanych na określonym obszarze. Regulujący zasady obowiązujące w malarstwie, rzeźbie i płaskorzeźbie kanon, był wyrazem poglądów estetycznych poszczególnych epok rozwoju kultury, zwykle też miał określone znaczenie religijne i polityczne.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego